08 July 2011

കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്…………..


[ പത്താംക്ലാസിലെ മലയാളം കേരളപാഠാവലി- യൂണിറ്റ് ഒന്ന്; പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം]

പത്താം ക്ലാസിലെ മലയാളം ; കേരളപാഠാവലി ഒന്നാം യൂണിറ്റ് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ക്ലാസിൽ എടുത്തു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരവലോകനം എന്ന നിലയിൽ ഈ കുറിപ്പിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നതോടെ മാത്രം ഇത് എഴുതുന്നത് അധ്യാപകരുടെ സ്വതന്ത്രമായ ക്ലാസ്രൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിളുള്ള ഒരിടപെടലായിക്കൂടാ എന്ന ബോധ്യം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

Photo: Sivaprasad Palode
ഒരു കവിതയും, ഒരുകഥയും ഒരു കേട്ടെഴുത്തും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ്. യൂണിറ്റിന്റെ ആമുഖമായി അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ഒരു കവിതാശകലവും നല്ലൊരു ശീർഷകവും (കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്..) ഉണ്ട്. പുറമേ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ സാമ്പ്രദായികരീതികളിൽ ചില അവധാരണ ചോദ്യങ്ങളും അധികവായനക്കുള്ള ചെറിയൊരു കുറിപ്പും ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തന സൂചനകളും കൂടി 20-22 പീരിയേഡുകൾ മിക്കവാറും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരും

യൂണിറ്റ് ഉള്ളടക്കം
·         കഥ , കവിത , കേട്ടെഴുത്ത്, കഥപറയൽ, കഥകളിപ്പദം, കലാനിരൂപണം, എഡിറ്റിങ്ങ്, ശീർഷകം എന്നീ വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ / സങ്കേതങ്ങൾ
·         കേരളീയമായ കലാ-സാംസ്കരിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ
·         കലാനിരൂപണത്തെ (രീതി/ശൈലി)സംബന്ധിച്ച ചില സങ്കൽപ്പങ്ങൾ
·         കലകളുടെ പരസ്പര കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ
·         കലകളിൽ ഉൾച്ചേർന്നു കിടക്കുന്ന സാമൂഹ്യാംശം (സൂചനകൾ/ വിമർശനം / പരിണാമം/ )
·         കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന കലയും സൌന്ദര്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും : ചർച്ച
·         വാമൊഴി-വരമൊഴി കളുടെ തനത് സൌന്ദര്യം
·         നാട്ടുകലകൾ-നാടങ്കലകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ/ അറിവുകൾ
·         അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, മുകുന്ദൻ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർ / കൂടിയാട്ടംകൂത്ത് തുടങ്ങി ആധുനിക ചിത്രകല വരെ വിവിധ രംഗത്തുള്ള കലാകാരന്മാർ / എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ അറിവുകൾ
·         സാമൂഹ്യവിമർശനം വിദൂഷകവേഷം കെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാക്യാർ, കൂത്ത് എന്ന കലാരൂപത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ചിത്രകലയെ ആസ്വാദനപക്ഷത്ത് നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെ.എസ്. ശിവരാമൻ (വെറും കഥാപാത്രമായി കരുതേണ്ടതില്ല) , ചിത്രകലയെപ്പറ്റിപറയുന്നതിന്ന് ചിത്രം കൊടുത്ത് പത്രത്തിന്റെ സ്ഥലം കളയേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഗിരിരാജ് (വെറും കഥാപാത്രമായി കരുതേണ്ടതില്ലഎന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈചിത്രങ്ങൾ - അവതരണ സങ്കേതങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തകൾ - വികാസങ്ങൾ
·         .
·         .
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
[ എമ്പാടും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്പുരുഷാർഥക്കൂത്ത്കൂടിയാട്ടം. കഥകളി (ഒന്നാം ദിവസം) എന്നിവയുടെ ഡമോൺസ്ട്രേഷനുകളാണ്. എന്നാൽ ഒരിടത്തും (വാർത്തയില്ല) വടക്കൻ പാട്ടവതരണം,നടീൽപ്പാട്ടവതരണം (ഇതും ബഹുഭൂരിപക്ഷംകുട്ടികളുംകണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ) , ചിത്രകലാപ്രദർശനം, തുടങ്ങിയവ നടക്കുന്നുമില്ല. (ഇതിൽ എനിക്ക് ഗിരിരാജിന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ)]
·         2-3 പേർ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കലാരൂപങ്ങളെ (നാടനും എല്ലാം) കുറിച്ചുള്ള ബ്രോഷറുകൾ (ഒരു ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 10 എണ്ണം, ഒരു ക്ലാസിൽ നിന്ന് 30-40 എണ്ണം). ബ്രോഷറുകളുടെ സമാഹാരം- കൈമാറി വായന
·         കലാസ്വാദനക്കുറിപ്പുകൾ
·         കല-കലാകാര ഡയറക്റ്ററി
·         കാവ്യാസ്വാദന കുറിപ്പുകൾ - ലഘുപന്യാസങ്ങൾ (വർണ്ണന, പദഭംഗി, വാക്യഭംഗി, ഉൾപ്പൊരുൾ, സൂചനകൾ, കാവ്യസൌന്ദര്യം, ശീർഷകം, സാഹിത്യ-കലാരൂപങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യാംശം, കലകളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ)
·         കാലത്തിന്നനുസരിച്ച് മാറുന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ - പഠനക്കുറിപ്പുകൾ
·         കഥക്കുള്ളിലെ കുടുംബങ്ങൾ (ഹംസവും, മുരിങ്ങപ്പേരിആർട്ട് അറ്റാക്ക്)-പഠനം-കുറിപ്പുകൾ
·         സാഹിത്യകാരന്മാർ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള ജിവചരിത്രക്കുറിപ്പുകൾ
·         ഉള്ളടക്കപരമായ നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പുകൾ- താരതമ്യക്കുറിപ്പുകൾ-വിലയിരുത്തലുകൾ
·         കാവ്യസങ്കൽപ്പങ്ങൾ-തനത് ശൈലികൾ വിശകലനക്കുറിപ്പുകൾ
·         കേരളത്തിന്റെ കലാപാരമ്പര്യം- സെമിനാർ (ബ്രോഷർ പ്രവർത്തനം, കലാകാരഡയറക്റ്റരി എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി)
·         കലാനുഭവങ്ങൾ- IT പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ളവ
·         അഭിമുഖം (കെ.എസ്.ശിവരാമൻ, ഗിരിരാജ് എന്നിവരെപ്പോലെയുള്ളവരുമായി)
·         സാസ്കാരികരംഗത്തെ പുരോഗതികളും-പിന്നോട്ടടികളും (പ്രതിസന്ധികൾ) – ഗവേഷണാത്മക പഠനംപ്രോജക്ട്
·         .
·         .(Published in Mathsblog)

No comments: