28 December 2012

സ്കൂള്‍ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ചുതന്നെ

-->

കലാധരന്‍ മാഷ് പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യഘടകത്തെക്കുറിച്ച്എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ചര്‍ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായി ഈ കുറിപ്പിനെ കാണാനാണ്` ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാദ്യമേ പറയട്ടെ.

അദ്ധ്യാപകര്‍, ക്ളാസ് മുറിയില്‍ നിരന്തരം { എതുവിഷയവും ഏതു പീരിയേഡും ] കുട്ടിയില്‍ മാനവിക മൂല്യങ്ങള്‍ ഉരുവപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കയാണ്`.കരിക്കുലവും പാഠപുസ്തകവും ക്ളാസ്‌‌റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഒക്കെത്തന്നെ അടിമുടി ഇക്കാര്യത്തില്‍ അതീവ പ്ളാനിങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്ളാസ്‌‌റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ തുടര്‍ച്ച എന്ന നിലയിലാണ്` മൂല്യനിര്‍ണ്ണയനത്തിന്നുള്ള പരീക്ഷകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിരന്തരമൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും ടേം മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും നിലവാരപരിശോധനക്കൊപ്പം അധികപഠനത്തിന്നും നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്`.

പരീക്ഷയുടെ സത്യം

പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും [ അദ്ധ്യാപനസഹായിയിലും മറ്റും വിവരിക്കുന്നു] പരീക്ഷയുടെ സത്യം ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്`. കുട്ടികളിലെ സകല മൂല്യബോധങ്ങളേയും പരീക്ഷകള്‍ അട്ടിമറിക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ പൊതുരീതികളെല്ലാം ഇതു വെളിവാക്കുന്നതാണ്`. എല്ലാ പരീക്ഷയും കുട്ടിക്ക് ആത്യന്തികമായി നല്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസരാഹിത്യവും ഭയവും വെറുപ്പും തന്നെയാകുന്നു. പരീക്ഷക്ക് തുടര്‍ച്ചയായുള്ള മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും ഫലപ്രഖ്യാപനവും കൂടി ഈ നിഷേധാത്മകഭാവം അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തുന്നു. സാങ്കേതികമായി വിജയിക്കുന്ന കുട്ടിക്കുപോലും കഴിഞ്ഞ ഓരോ പരീക്ഷയും ദു:സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രമായി പരിണമിക്കുന്നു. പഠനവും പരീക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിപുലമായ കളിയിടങ്ങള്‍ കുട്ടി മോഹിക്കുന്നു.

ക്ളാസ് മുറിയുടെ നേര്‍വിപരീതമാണ്` പരീക്ഷാമുറി.

ക്ളാസ്‌‌മുറി
പരീക്ഷാമുറി
സശബ്ദം - സ്വകാര്യ, പരസ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ [ നിര്‍ബന്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തത്] നിശ്ശബ്ദം [നിര്‍ബന്ധിതം]


സ്വാഭാവികം , പരിചിതം അസ്വാഭാവികം, അപരിചിതം
നൈരന്തര്യം പുലര്‍ത്തുന്നത് ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ അവസാന നാളുകളില്‍ മാത്രം നൈരന്തര്യം പരിചിതമാവുന്നത്
അദ്ധ്യാപകര്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍, സഹായികള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ മേല്‍നോട്ടക്കാര്‍, ഒട്ടും സഹായം നല്കാത്തവര്‍
സമയബന്ധിതമെങ്കിലും അയവുള്ളത് കര്‍ശനമായ സമയനിഷ്ഠ
സഹകരണാത്മകം മത്സരാധിഷ്ഠിതം
ജനാധിപത്യപരം അടിമത്തം
അയവുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അര്‍ശനമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
തിരുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവസരം ഒരുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തിരുത്താനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ആവാത്തത്
ജീവിതത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ നിര്‍ണ്ണയിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത് [തോല്‍വി/ ജയം ; മിടുക്കന്‍ / പൊട്ടന്‍ ]
ചിന്തയേയും പ്രവൃത്തിയേയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സുമടുപ്പിക്കുന്നത്
തുടര്‍ന്നും ആഗ്രഹികുന്നത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തത്
തുടര്‍ച്ചയുള്ളതും സ്വാഭാവികവുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയറ്റതും സ്വാഭാവികതയില്ലാത്തതുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
അദ്ധ്യാപകനോട് സ്നേഹം ഉളവാക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപകനോട് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നത്
സഹായിക്കാനാളുകളുണ്ടെന്ന [ സനാഥത്വം] വിശ്വാസം വളര്‍ത്തുന്നത് അനാഥനെന്ന ബോധം വളര്‍ത്തുന്നത്
'ശക്തിയുള്ളത് അതിജീവിക്കുന്നു' എന്ന പ്രകൃതിനിയം സാമൂഹ്യശക്തികൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് 'ശക്തിയുള്ളത് അതിജീവിക്കുന്നു' എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്
പ്രസാദാത്മകം വിഷാദാ / ഭയാ ത്മകം
ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും തിരുത്തിമുന്നേറുകയും ചെയ്യാവുന്നത് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞത മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത്
സഹപാഠിയെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം നല്കുന്നത് അവനവനെ കുറിച്ചുപോലും അന്ധത ഉണ്ടാക്കുന്നത്
മാതൃകകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനും പിന്തുടരനും സൃഷ്ടിക്കാനും ഇടം നല്കുന്നത് മാതൃകകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറ്റമായി മാത്രം കാണുന്നത്
കുട്ടിയുടെ മാറിമാറിവരുന്ന ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായ അവസ്ഥകള്‍ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നത്
വിവിധ നിലവാരവും ശേഷിയുമുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരൊറ്റ പ്രവര്‍ത്തനം
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ഗ്രേഡുകളായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് മാര്‍ക്കുകളായി

ചര്‍ച്ച
  1. പരീക്ഷകളുടെ നിലവിലുള്ള രീതി നവീകരിക്കുകയോ പഠനരീതി പരീക്ഷാരീതിക്കൊപ്പമാക്കുകയോ ചെയ്യുക
  2. മേല്‍ക്കാണിച്ച പോയിന്റ്സ് വിശകലനം ചെയ്യുക / പ്രഹാരം കാണുക
  3. ശിശുകേന്ദ്രീകൃതമെന്ന ആശയം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
No comments: