04 February 2018

മാറുന്ന പഠനവഴികൾ - 8


സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക്ക് ആക്കുമ്പോൾ മുൻ കുറിപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞപോലെ അദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രതീക്ഷയിലാണ് . സമീപനരേഖയും പ്രസ്താവനകളും വാർത്തകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമീപനം അവതരിപ്പിക്കുണ്ട്. സമീപനവും പ്രവർത്തനവും സംയോജിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല അതത് സ്കൂളുകൾക്കും അദ്ധ്യാപകസമൂഹത്തിനുമൂണ്ട് . പൊതുസമൂഹം തീർചയായും ഒപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇതുവരെയുള്ള അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് .

സമീപനരേഖയില്‍നിന്നുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ :
1. "അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തോടൊപ്പംതന്നെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഗുണപരമായി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. "

[ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായക സംവിധാനമാണ് ഐ സി ടി . നിലവിലുള്ള പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയോ അധ്യാപകർക്ക് പകരമോ അല്ല . പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണപരമായി മെച്ചപ്പെടണം . അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും എന്തൊക്കെയാവും . ശരിക്കും ആദ്യമുണ്ടാവേണ്ടത് അതല്ലേ . ക്ലാസ്മുറിയിൽ ഐ സി ടി കൂടി ഉപയോഗിച്ച് അറിവുനിർമ്മാണം നടക്കാനുള്ള ബോധനശാസ്ത്രവും പ്രവർത്തനരൂപങ്ങളും ഇനിയും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല . കിട്ടിയ ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ല . ഹാർഡ്‌വെയറിനേക്കാൾ ആദ്യം രൂപപ്പെടേണ്ടതും പരിചയിക്കേണ്ടതും സോഫ്ട്‌വെയറാണ് [ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ] . കേന്ദ്രീകരിച്ചും സ്കൂൾ തലത്തിൽ വികേന്ദ്രീകരിച്ചും രൂപപ്പെടേണ്ട ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് എന്താണ് എത്രയാണ് അതെത്രത്തോളമായി എന്നൊന്നും തിട്ടമില്ല . ചുരുക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന മട്ടിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയെത്തിക്കലാണ് എന്നു തോന്നുന്നത് തെറ്റാണോ ? ]

2. "സാങ്കേതികവിദ്യാ ഉപകരണങ്ങളൂം പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളോ ആവശ്യകതയോ പരിഗണിക്കാതെ ഒരുക്കുക എന്നതല്ല തീര്‍ച്ചയായും മികവിന്റെ മാതൃക."

[ ഇത് നൂറുശതമാനം ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഓരോ സ്കൂളിനും ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തെന്ന് സ്കൂളുകളോട് അന്വേഷിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ? 20 കുട്ടിയുള്ള ക്ലാസിനും 50 കുട്ടിയുള്ള ക്ലാസിനും ഒരുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണോ ആവശ്യം . അടച്ചുറപ്പുള്ള ക്ലാസിലും തുറന്നുകിടക്കുന്ന ക്ലാസിലും ഒരേപോലെയാണോ ആവശ്യം . ഓരോ സ്കൂളിനും എന്തുവേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ട ചർച്ചകളും അന്വേഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ? ഓരോ സ്കൂളിന്റേയും / കുട്ടിയുടേയും അതത് കാലത്ത് ' മികവ് ' എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? എസ് എസ് എൽ സി ക്ക് 100 % വിജയം ഉറപ്പാക്കലാവില്ലല്ലോ ' മികവ് ' . അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരം എന്നാണെങ്കിൽ അത് അവ്യക്തമായതും നിരവധിതലങ്ങലിൽ ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുമാണല്ലോ . വിവരത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിലാണൊ ഉൽപ്പാദനത്തിലാണോ അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് . ]

3. "വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി അവയില്‍ കുറെ വീഡിയോകളും ഗ്രാഫിക്സും അനിമേഷനുകളും ഉള്‍പെടുന്ന 'ദൃശ്യമനോഹരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ ' പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം സ്കൂളുകള്‍ 'ഹൈടെക്' ആകുന്നില്ല."

[ അതെ . പഠനസമയത്ത് 24*7 സമയവും കുട്ടിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ധ്യാപകർക്കും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം . പാഠവുമായി , ക്ലാസിലെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ലഭ്യമാവണം . അത് വീഡിയോ ഓഡിയോ അനിമേഷൻ പോലുള്ള പലതുമാകും . അത് പാഠപ്രവർത്തനത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കും . അതിനു പരിശീലനവും സഹായവും അദ്ധ്യാപകർക്കും കുട്ടിക്കും വേണം . അതാണാദ്യം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് . നിലവിൽ സ്കൂൾ സമൂഹത്തിൽ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ് ഈ രംഗം . ക്ലാസിൽനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഉൽപ്പങ്ങൾ ആവശ്യമായതൊക്കെ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും കഴിയണം . നിലവിൽ ഡിജിറ്റലല്ലാത്തവ ( നോട്ടുകൾ , കയ്യെഴുത്ത് മാസികകൾ , ശാസ്ത്രപ്രോജക്ടുകൾ .. … ) പോലും സൂക്ഷിക്കാനും പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനും പങ്കുവെക്കാനും ഉള്ള ശ്രമവും ആവശ്യകതയും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം . ആ ഒരു സംസ്കാരം നാമിതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല . കുട്ടിയുടെ പത്താം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷക്ക് അവന്റെ 5 ലെയോ 8 ലെയോ കയ്യെഴുത്ത് മാസികയോ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടോ ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ . ]

4. "ഉപകരണങ്ങളെ പഠനപ്രക്രിയയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ശീലമായി മാറാത്തിടത്തോളം കാലം അധ്യാപകനും വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും ഇവ വെറും 'വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന/കാണുന്ന ഉപകരണം' മാത്രമായി മാറുന്നു."

[ അതിനുള്ള പരിശീലനം നന്നായി കൊടുക്കുകയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമല്ലേ ഹാർഡ്‌വെയറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് . ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയല്ലേ ഉപകരണം വാങ്ങുക . ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ – ലാബ് - ലൈബ്രറി - കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ – ഗ്രൗണ്ട് - തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവിനേയും രീതിയേയും കുറിച്ച് നാം ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്മുറികൾ നിലവിലുള്ളവതന്നെ തുറക്കാത്ത ദിവസങ്ങളെത്രയായിരുന്നു . അതുപയോഗിക്കാനറിയാവുന്ന ദ്ധ്യാപകരെത്രയായിരുന്നു ? ഉപയോഗിച്ചവരെത്രയായിരുന്നു ? ]

5. "ICT ടൂളുകളും വിഭവങ്ങളും അധ്യാപികക്കു പകരം വെക്കാനുള്ളതല്ല. മറിച്ച് പാഠ്യ-പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവിക പഠനപ്രക്രിയയുമായി ചേര്‍ന്ന്പോകുന്ന ടൂളുകളും വിഭവങ്ങളുമാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ഉള്ളടക്കമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. "

[ തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ' സ്വാഭാവികമായ ' ടൂളുകൾ – ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് . ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചവ എടുത്തുപയോഗിക്കലല്ല വേണ്ടത് . ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വൽ ടീച്ചറുണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ . ഡിജിറ്റൽ ടി എം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ടീച്ചറെ ഒഴിവാക്കുന്നതു കാണാം . ടീച്ചിങ്ങ് എയ്ഡ്സ് പുറമേനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണോ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം നൽകയാണോ വേണ്ടത് . അതിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും ധനസഹായവും നൽകുന്ന രീതി തന്നെയാണ് തുടരേണ്ടത് . ]

6. "പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി അവ സ്കൂളിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയത്തക്കവിധം സൂക്ഷിക്കാനായി ഓഫ് ലൈന്‍ റെപ്പോസിറ്ററി ഒരുക്കുക."

[ ഓഫ്‌ലയിൻ റിപ്പോസിറ്ററികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ . സ്കൂളിന്നകത്ത് അനായാസം പങ്കുവെക്കാൻ ഇവക്കാവും . സ്കൂളിൽ നല്ല സെർവറുകളും ലാൻ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. അത് സംരക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കണം . മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളാവരുത് . സ്കൂൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സഹായവും ഇതിന്നായി കിട്ടാറാവണം . സ്കൂൾ സമൂഹത്തിന്റേതാകണം . ]


7. "..ഉള്ളടക്ക ലഭ്യത, തുടര്‍ പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക."

[ ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതത് സ്കൂൾ സമൂഹത്തെ ഇതിലേക്കടുപ്പിക്കുക എന്നു മാത്രമാണ്. . സ്കൂളിന്നടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയാൽ അതിന്റെ സർവീസ് നിഷ്പ്രയാസം ഉറപ്പാക്കാം .കരാർ ബന്ധ ബാധ്യതയായല്ല , സാമൂഹ്യബാധ്യതയായിരിക്കുമത് . സർവീസ് പേർസണൽ അകലെയാവും തോറും സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും ഇക്കാലമത്രയും അനുഭവമാണ് . ]

8. "ICT ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും സജ്ജരാക്കുക."

[ സജ്ജരാക്കിയതിനു ശേഷം സാമഗ്രിവാങ്ങുക എന്നതാവണം നയം . സാമഗ്രി വാങ്ങി സജ്ജരാക്കലല്ല കേരളത്തിലെങ്കിലും പൊതു രീതി . കാറോടിക്കാൻ പഠിച്ച ശേഷമേ നമ്മുടെ മാഷമ്മാർ കാർ വാങ്ങൂ . സർക്കാർ സാമഗ്രികൾ ഫ്രീയായി സ്കൂളിലെത്തുന്നുവെന്നാണല്ലോ പൊതു ധാരണ . സർക്കാർ ഫ്രീയായി തരുന്നു . നമ്മുടെ പണമാണ് സർക്കാർ പണം എന്നാരും ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നില്ല . സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇതിന്ന് തുണയാണെന്ന് പറയാം ! ]

9. "ഓരോ സ്കൂളിനും ആവശ്യമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ പ്രാദേശികമായോ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകവഴി സ്വയംപര്യാപ്ത നേടും വിധം ഓരോ സ്കൂളിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കണം. "

[ അതല്ലേ ആദ്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് . നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇതെത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്ന് ആരാലോചിച്ചു ? തീർച്ചയായും സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രാദേശികമായി പഠനസാമഗ്രികളുടെ വിഭവവികസനം സാധ്യമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തു പരിപാടിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ! ]

10. "അധ്യാപന-പഠന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി LMS(Learning Management System) വേണം. സമഗ്രമായും ശാസ്ത്രീയമായും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു Learning Management System ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. "

[ വളരെ നല്ല സങ്കൽപ്പമാണ്. പക്ഷെ, എപ്പോൾ സാധിതമാകും എന്നു പറയാറായോ ? അതുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടുവേണ്ടേ ഹാർഡ്‌വെയർ സംഭരിക്കാൻ ]

11. "Moodle പോലുള്ള ബഹുമുഖ LMS സംവിധാനത്തെ ലളീതമായ ഇന്റര്‍ ഫേസോടുകൂടി അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ പുതിയൊരു Learning Management സംവിധാനം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. "

[ കേരളത്തിലെപ്പോലെ ബൃഹത്തായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്കൂളും കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആ സമൂഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുമാണ് . എല്ലാ സ്കൂളിനും പൊതുവായൊരു LMS ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തുകാര്യം . പൊതുവായ ചില സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല എന്നത് ശരി . എന്നാലും ഓരോ സ്കൂളിനും തനതായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണം . ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പലതലങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതോടെ ഇത് സാധിച്ചെടുക്കാനാവും . ഇപ്പോൾ ഈ വഴിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു . ]

12."
ഇത്തരത്തില്‍ ക്രമപ്പെടുത്തിയ LMS സംവിധാനത്തില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന രീതിയില്‍ ലഭ്യമാവണം. "

[ ആവേണ്ടതാണ്. വികേന്ദ്രീകരണമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇതിനില്ല. സ്കൂളുകളും അതിന്റെ സമൂഹവും വിഭവങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും . കഴിയണം . ഈ രംഗത്ത് നിലവിൽ നട്ടിലുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം . അംഗീകരിക്കപ്പെടണം . സഹായിക്കണം . നന്നാക്കിയെടുക്കണം . ]


(Read more details in " hi_tech_school_vision paper_draft.pdf")

No comments: