15 May 2018

LEMS [ learning environment management system ]

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി 20 തിലധികം സ്കൂളുകൾ പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്ക്കി മാറ്റി

ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ LEMS [ learning experience management system ] എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

അദ്ധ്യാപകർ, കുട്ടികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ , മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവരെല്ലാം LEMS പരിചയപ്പെട്ടു.

ഋതു [ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ] കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് എന്ന സന്നദ്ധ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹമാണ് മൂന്നുവർഷം മുൻപ് LEMS വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് . ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹായക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

LEMS എന്ത് ?

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, അദ്ധ്യാപക സഹായികൾ, പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചറുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ssweet [ society seeking the ways of effective educational trends ] തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ സാമഗ്രികൾ, IT @ School പലഘട്ടങ്ങളിലായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പഠനസാമഗ്രികൾ [ സി ഡി കൾ, ലീനക്സ് / ഉബണ്ടു ആപ്പ്ലിക്കേഷനുകൾ.…] ലോകപ്രശസ്തമായ മറ്റു പഠന സാമഗ്രികൾ – ഡിജിറ്റൽ റിസോർസ് - എന്നിവയെല്ലാം ഒരിടത്ത് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് LEMS .

അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മുഴുവൻ പാഠപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഘടകങ്ങൾ [ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ഡൈനാമിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് , ചിത്രങ്ങൾ, അനിമേഷൻ , ഇന്ററാക്ടീവ് കളികൾ, വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ , ഡയ്നാമിക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ] , മൂല്യനിർണ്ണയ സഹായികൾ എന്നിവ LEMS ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


LEMS എന്തിന്ന് ?

 • ഓരോ ക്ലാസ്മുറിയിലും അദ്ധ്യാപികക്കും കുട്ടിക്കും അപ്പപ്പൊൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ICT ക്കു വേണ്ടി സ്മാർട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പഠനസമയം ഒട്ടും പാഴാവുന്നില്ല ക്ലാസ് മുറി സ്വയമേവ സ്മാർട്ടാക്കുന്നു LEMS
 • അദ്ധ്യാപികയെ സഹായിക്കാനാണ് ; അദ്ധ്യാപികക്ക് പകരം അല്ല LEMS – ഇതൊരു software വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ളതല്ല
 • ഒരു പീരിയേഡ് പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രയോഗമല്ല, സാധാരണ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടക്ക് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ സഹായം മാത്രമാണിത്.
 • ഇന്ററാക്ടീവ് കളികൾ കുട്ടിയും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലല്ല; കമ്പ്യൂട്ടറും കളാസും ചേർന്നാണ്.
 • മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റെലിജൻസ് [MI] സങ്കൽപ്പം ക്ലാസ്മുറിയിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭിന്നതലങ്ങളിൽ ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവും നൽകുന്നു LEMS
 • സ്കൂളിൽ LEMS ഒരിക്കൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ – സാങ്കേതിക , അക്കാദമിക സഹായം അദ്ധ്യാപകരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എക്കാലവും നൽകുന്നുക്ലാസുകളായി, ഓൺലയിൻ സഹായമായി, ഓൺ ദ് സ്പോട്ട് സഹായമായി, അവലോകനയോഗങ്ങളായി, ശിൽപ്പശാലകളായി പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി

 • ഏതുഘട്ടത്തിലും അദ്ധ്യാപികയുടെ സർഗാത്മകതക്ക് ഒരു തടസ്സവും നിൽക്കുന്നില്ലLEMS ; ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും അദ്ധ്യാപികക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധം തുറന്നിട്ട സംവിധാനമാണിത്ഒരു Educational Platform മാത്രമാണ്LEMS
 • മറ്റു വിഭവങ്ങളൊക്കെയും യുട്യൂബ്, ബ്ലോഗുകൾ, എഡ്യു. ആപ്പുകൾ, കളിപ്പെട്ടി , സമഗ്ര തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാഠമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും LEMS ൽ ഉൾച്ചേർക്കാൻ അദ്ധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുന്നു
 • ഓരോ അദ്ധ്യാപകരുടേയും സംഭാവനകൾ LEMSപ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള ഏതു ക്ലാസിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും
 • സ്കൂളിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ICTഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി LEMSൽ ഉൾച്ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

LEMS വഴി സ്കൂളിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ [ പൊതുവെ]
 • ക്ലാസുമുറികളുടെ മുഖഛായ മെച്ചപ്പെട്ടു
 • നിലവിൽ സ്കൂളിലുള്ള ഐ സി ടി ഹാർഡ്വെയർ മുഴുവൻ നല്ലനിലയിൽ ക്ലാസിലേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി.
 • ക്ലാസിൽ കുട്ടികൾ കുറേകൂടി ഇടപെടൽ ശേഷിയുള്ളവരായി
 • കുട്ടികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ ധാരാളം അവസരം കിട്ടി
 • അദ്ധ്യപികക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രയൊജനപ്പെടുത്താനുള്ള ധാരണ കൂടി
 • പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഡിജിറ്റലും അല്ലാത്തതുമായ സഹായ ഘടങ്ങളെ കുറിച്ച് തനതായ ധാരണകൾ വർദ്ധിച്ചു
 • തന്റെ ടീച്ചിങ്ങ് മാന്വൽ തയ്യാറാക്കാനും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും വേണ്ട അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
 • മറ്റു ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം വേണമെന്ന നിലവന്നു
 • മാനേജ്മെന്റ്, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരുടെ വലിയ സഹായം ക്ലാസിനും സ്കൂളിനും ലഭിച്ചു
 • സ്കൂൾ ചുറ്റുപാടിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തല്പരരായ സന്ന്ദ്ധപ്രവർത്തകർ നിരവധി പേരുമായുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായി
 • ഈ വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന സൂചനകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്

No comments: