21 September 2011

നാടിന്റെ വികസനം- പരിപ്രേക്ഷ്യം


നാടിന്റെ വികസനം- പരിപ്രേക്ഷ്യം
വിശദാംശങ്ങൾ -ചർച്ചക്ക്
സ്കൂളുകളില്‍ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പഠനപ്രവര്‍ത്തനം

പരിപാടി: നവംബർ കേരളപ്പിറവി ദിനം ( ഡേറ്റ് ആലോചിക്കാം)
Enlightining Our Circle(ചർച്ചയിൽ പേരു നന്നാക്കാം)


പ്രവർത്തന ക്രമം

സെമിനാർ ചുമതല 2-3 അധ്യാപകർ / 2-3 രക്ഷിതാവ്

ജൂലായ്:
കുട്ടികളോട് ക്ലാസ്തലത്തിൽ Enlightining Our Circle” എന്ന പരിപാടി വിശദമാക്കുന്നു.
 • കേരളത്തിൽ ഇന്നേവരെ നമ്മുട അറിവിൽ ഒരു സ്കൂളിലും കുട്ടികൾ അവരുടെ നാടിന്റെ വികസനപരിപ്രേക്ഷ്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. വികസനം മുഴുവൻ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതയും അവകാശവും ആണ് എന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗളൊക്കെയും പ്രശ്നാധിഷ്ടിത മാണുതാനും.
 • 8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന്റെ വികസനം എന്തായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരൽ‌പ്പം ചിന്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നു
 • ഇതു ഒരു പഠനപ്രവർത്തനമാകുന്നു. അധ്യാപകരുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും. രക്ഷിതാക്കളുടേയും നാട്ടുകാരുടെയും വിദഗ്ധരുടേയും സഹായം നാം ലഭ്യമാക്കണം
 • കുട്ടികൾ അവരുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അതിലെ തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ പിന്നീട് ചർച്ചചെയ്യാം.പരിഹരിച്ച് വികസിപ്പിക്കാം.
 • കേരളത്തിലെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ സെമിനാർ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസ പരിപാടിയായി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നടത്താം.
വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൽ (അധ്യാപകർ)
ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വിനോദം, വിശ്രമം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, ലിംഗസമത്വം
മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളായ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ‘എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ‘ എന്ന സങ്കൽ‌പ്പങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണം. വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ച് അധ്യാപകർ (കോർ ഗ്രൂപ്പ്) ചുമതല ഏൽക്കണം. പഠനചുമതല, രീതികൾ, എന്നിവ തീരുമാനിക്കണം.
പഠനചുമതല-കുട്ടികൾ
ഒരു ക്ലാസിന്ന് ഒരു വിഷയം. (ആവർത്തനം ആകാം; എല്ലാ വിഷയവും പൂർത്തീകരിക്കണം)
കുട്ടികളുടെ ഒരു കോർഗ്രൂപ്പ്- 8 കുട്ടികൾ (ഇവർതന്നെയാണ് സെമിനാറിലെ പാനൽ)
സെമിനാറിൽ വിഷയം എഴുതി (സെമിനാർ പേപ്പർ)അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടി.
പഠന ലീഡർ - വിഷയം ലിസ്റ്റ്, കുട്ടികൾ ലിസ്റ്റ്, മീറ്റിംഗുകൾ-ഹാജർ-മറ്റു സഹായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

പഠനരീതി
 • വിഷയം പല ഘടകങ്ങളാക്കുന്നു. (ഉദാ: ഭക്ഷണം = കൃഷി, വിവിധ വിളകൾ, കൃഷിയിടം,ജലസേചനം, വളം, കീടനാശിനി, കൂട്ടുകൃഷി, സഹകരണസംരംഭങ്ങൾ, സർക്കാർ സഹായസംവിധാനങ്ങൾ, ഉൽ‌പ്പാദനം, വിതരണം, ലഭ്യത, ആവശ്യകത, നിലവിലെ അവസ്ഥ, മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ-നിർദ്ദേശങ്ങൾ…………..)
 • ഓരോഘടകവും അന്വേഷിക്കാനും പഠിക്കാനുമായി ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിച്ചു നൽകുന്നു. ചുമതല ഏൽ‌പ്പിക്കുന്നു.
 • നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും വേണ്ട പുരോഗതിയും പരിശോധിക്കുന്നു.
 • ക്ലാസ് തല-സ്കൂൾതല ക്ലാസുകൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവ ക്ലബ്ബുകൾ ഉപയോഗിച്ച്-ലഭിച്ച അറിവുകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു
 • പുസ്തകങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, ഡാറ്റകൾ, ചർച്ചകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, അധ്യാപകരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നവ (അഭിമുഖം ചോദ്യങ്ങൾ, ഡാറ്റാകലക്ഷ്നുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ, വാർത്താശകലങ്ങൾ, റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ)
 • അതത് സമയം വേണ്ടകുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു
 • സെമിനാർ പേപ്പർ / സിനോപ്സിസ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നു.
 • അധ്യാപകർ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ മോണിറ്ററിങ്ങ്

ആഗസ്ത്:
ക്ലാസ് തലത്തിൽ വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പോടെ കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു. ചുമതല ഏൽ‌പ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ വിഷയവും ഏറ്റെടുത്ത അധ്യാപകർ ചുമതല. ക്ലാസ്ടീച്ചർ മേൽനോട്ടം.സഹായം

സെപ്തമ്പർ-ഒക്ടോബർ
ക്ലാസ് തല സെമിനാർ (ട്രൈഔട്ട്)
1 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം.
റഫ് പേപ്പറുകൾ അവതരണം. മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ചർച്ചകൾ. മറ്റു ക്ലാസുകളിൽനിന്ന് അതിഥികൾ. സെമിനാറിൽ ഒന്നിലധികം അധ്യാപകരുടെ,രക്ഷിതാക്കളുടെ, വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കണം.
പൂർത്തിയായ സെമിനാർ പേപ്പർ റജിസ്റ്റ്രേഷൻ. സ്കൂൾതലം.
സെമിനാർ പേപ്പർ ഘടന
 1. കോർ ഗ്രൂപ്പ് പേരുവിവരം 1 പേജ്
 2. അവതാരകർ-വിവരങ്ങൾ 1 പേജ്
 3. ആമുഖം 1 പേജ്
 4. പഠനം 5-6 പേജ്
 5. അഭിപ്രായം-നിർദ്ദേശം 1-2 പേജ്
 6. ഉപസംഹാരം 1 പേജ്
 7. അവലംബം
പുസ്തകങ്ങൾ
പത്രങ്ങൾ മറ്റു രേഖകൾ
ഡാറ്റാ ഷീറ്റുകൾ
ചോദ്യാവലികൾ
സഹയിച്ച വ്യക്തികൾ-സ്ഥാപനങ്ങൾ-സംഘങ്ങൾ
 1. പ്രബന്ധം സിനോപ്സിസ് (കോർഗ്രൂപ്പ അധ്യാപകൻ തയ്യാറാക്കിയത്)നവംബർ 1
സെമിനാർ.
വേദി 1
11 വിഷയങ്ങൾക്ക് സജ്ജീകരിച്ച 11 ക്ലാസ്മുറികൾ
പ്രസീഡിയം (കോർഗ്രൂപ്പ്- കുട്ടികൾ അധ്യാപകർ-വിദഗ്ധർ)
9.30 സ്വാഗതം: കുട്ടി (കോർഗ്രൂപ്പ്)
അധ്യക്ഷൻ: കോർ ഗ്രൂപ്പ് അധ്യാപകൻ (10 മിനുട്ട്)
ഉദ്ഘാടനം: വിദഗ്ധൻ (20 മിനുട്ട്)
സെമിനാർ പേപ്പർ അവതരണം. 1-2 കുട്ടികൾ (25 മിനുട്ട്)
പൊതുചർച്ച: 30 മിനുട്ട്
വിശദീകരണങ്ങൾ: കുട്ടികൾ/അധ്യാപകൻ/വിദഗ്ധൻ
11.30 നന്ദി: കുട്ടി

സദസ്സ് : ഒരു ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ (സെമിനാർ കോർഗ്രൂപ്പ് ഒഴികെ) 10 ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഓരോ സെമിനാറിലേക്ക്. നേരത്തെ ആ ക്ലാസിന്ന് പഠിക്കാൻ കൊടുത്ത വിഷയ സെമിനാർ തൽക്കാലം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല.
(സെമിനാർ പേപ്പർ സിനോപ്സിസുകൾ ആവശ്യത്തിന്ന് പ്രിന്റൌട്ട് കരുതണം)


പ്ലീനറി സെഷൻ

12 മണി- സ്കൂൾ ഹാൾ
സ്വാഗതം: സെമിനാർ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകൻ - കാര്യപരിപാടി വിശദമാക്കൽ (3 മിനുട്ട്)
അധ്യക്ഷൻ: ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (3 മിനുട്ട്)
ഉൾഘാടനം: വിദഗ്ധൻ (20 മിനുട്ട്)
വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവതരണം
(നേരത്തെ സെമിനാറിൽ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സിനോപ്സിസ് ഉപയോഗിക്കണം.അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
 1. കുട്ടി (10 മിനുട്ട്)
 2. അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കോർഗ്രൂപ്പ് അധ്യാപകൻ (5മിനുട്ട്)
ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം

പ്ലീനറി തുടർച്ച
നടന്ന അവതരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കമന്റ്: (വിദഗ്ധൻ 1) (25 മിനുട്ട്)

അവതരണങ്ങൾ തുടരുന്നു
അവതരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കമന്റ് (വിദഗ്ധൻ 2)
അവതരണങ്ങൾ തുടരുന്നു
പൊതു അവലോകനം (വിദഗ്ധൻ 3)
5.30 നന്ദി പ്രകടനം – (വികസനരേഖ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രഖ്യാപനം)

സദസ്സ്: കുട്ടികൾ, ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിവിധക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ, സന്ന്ദ്ധസംഘടനകൾ, പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ.പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ


ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ
svrNo comments: