08 April 2010

നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ (ഗ്രൂപ്പ്-2)

നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ

സ്വയം വിശകലനം/ ഇടപെടലുകൾ എവിടെയൊക്കെ?/ കുട്ടികളുമായി, രക്ഷിതാക്കളുമായി, ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളായ എസ്.എസ്.എ, എ.ഇ.ഒ, ഡി.ഇ.ഒ,പഞ്ചായത്തുകൾ, വാർഡ് മെബർമാർ, സ്കൂൾ അച്ചടക്ക സംബന്ധമായി/ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുമയി/ അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നമ്മുടെ ഒഴിവുവേളകൾ/ സ്റ്റാഫ് റൂം ചർച്ചകൾ/ എന്നിവയിൽ കുറേകൂടി ഫലപ്രാപ്തി കൈവരുത്താനാകുമോ?/ ഇത്തരംചർച്ചകൾ ക്രോഡീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ/ അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തൊഴിൽ-വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം/ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം/ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തൽ/ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
പഠിപ്പിക്കുന്നതിലെ വൈദഗ്ധ്യം വളർത്തുന്നത് സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ/ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പാഠപുസ്തകം പഠിക്കുന്നതു സ്വയം പഠനം തന്നെ. പക്ഷെ, അതു മാത്രം മതിയോ? അതിലധികം നമുക്കാവുമോ?/ അറിവിന്റെ പുതിയ മേഖലകളിൽ വളരെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കടന്നുചെല്ലാൻ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവുമോ? / നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചില മാതൃകകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?/അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താവും?/ അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും?/ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടോ?അവ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖയെങ്കിലും?

ആമുഖം

ചുമതലയുള്ള കമ്മറ്റികൾ കൂടുമ്പോൾ ചർച്ച തുടങ്ങാനുള്ള ചില കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണിതൊക്കെ.ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ തുടർ മീറ്റിങ്ങുകൾ ആലോചിക്കണം. ഒരു വർഷം കൊണ്ടുനടത്താനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യോഗങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അതു തീരുമാനിക്കണം. നമ്മുടെ പരിമിതികൾ, രീതികൾ എന്നിവയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താവണം പ്ലാനിങ്ങ്. A to Z പ്ലാനിങ്ങ് ഉണ്ടാവണം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ്, വരുമാനമാർഗ്ഗം എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. സമയബന്ധിതമായിരിക്കണം. പരിപാടി എന്തുതന്നെയെങ്കിലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിശ്ചയിക്കണം. സ്കൂൾ തല പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ആാധികാരികമായ ഒരു രേഖ എന്ന നിലയിൽ വേണം സംഗതികൾ കാണാൻ. കേരളത്തിനൊട്ടാകെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതെന്ന് (തീർച്ചയായും നമുക്കതാവും.)നമുക്ക് പറയാറാവണം.

വായന-സാഹിത്യവേദി

ലൈബ്രറി സജീവമാക്കൽ/ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാസത്തിലൊരു പുസ്തകം/ വായനക്കുറിപ്പുകൾ അവതരണം/ യു.പി. ക്ലാസുകളിൽ എല്ലാ മാസവും സാഹിത്യസമാജം (സാഹിത്യം-ശാസ്ത്രം)/ വിജ്ഞാനരംഗം/ എല്ലാ കുട്ടിക്കും കയ്യെഴുത്തുമാസിക/ ജാലകം പത്രം/ ഇന്റെർനെറ്റ്-ബ്ലോഗ്../ഫിലിം ക്ല്ബ്ബ്/ ഹ്രസ്വസിനിമകൾ നിർമ്മാണം/ മത്സരങ്ങൾക്കൊരുക്കം/ പോസ്റ്ററുകൾ സ്കൂളിൽ

ലാബ്

സയൻസ്ക്ല്ബ്ബ്/ എല്ലാ ക്ലാസിനും ആഴ്ച്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ലാബ്/ ഒരു ക്ലാസിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രോജക്ട്/ CWRRDM- പരിപാടി ജൂലായിൽ ഉദ്ഘാടനം/ സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണുപരിശോധന ബസ്/ ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകൾ-അതിഥി/ ശാസ്ത്രമേളക്കൊരു പ്രവർത്തനം/ പോസ്റ്ററുകൾ സ്കൂളിൽ

കമ്പ്യൂട്ടർ

ദൈനം ദിന നടത്തിപ്പ്/ മാസത്തിൽ 10 രൂപ ഫീസ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലബ്ബ്/ ഐ.ടി മേളക്കൊരിനം/ ഇന്റെർനെറ്റ്-ബ്ലോഗ്-…/ സ്കൂൾ വിക്കി/ ഹരിശ്രീ/ മറ്റു സൈറ്റുകൾ പരിചയം/ ക്ലാസ്മുറികളിലേക്ക് കയറുന്ന ഐ.ടി/ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സ്വന്തമായൊരു ബ്ലോഗ്/


മോണിറ്ററിങ്ങ്

വാർഷികാസൂത്രണം/ സമഗ്രാസൂത്രണം/ ദൈനംദിനാസൂത്രണം..അവലോകനം/ പൊതു നടത്തിപ്പ്/ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ മോണിറ്ററിങ്ങ് നൂതന മാർഗ്ഗങ്ങൾ-പരീക്ഷണങ്ങൾ/ പ്രചരണം
പരീക്ഷ
ക്ലാസ് റ്റെസ്റ്റുകൾ മുതൽ എല്ലാ പരീക്ഷകളുടേയും മേൽനോട്ടം/ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കൽ/ പരിഹാരബോധനം-പരിപാടികൾ അസൂത്രണം/ വാർഷിക കലണ്ടർ/കണക്കുകൾ/ പരീക്ഷകളിൽ നവീകരണത്തിന്നായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ/ നവീന പരീക്ഷരീതികൾ പഠനം-ബോധവത്ക്കരണം/ പ്രചരണം
ഭക്ഷണം

പാചകം/

വിതരണം/കണക്കുകൾ/ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ സദ്യ/ ….


ബസ്സ്


നടത്തിപ്പ്/ കണക്കുകൾ/ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ/ ബസ്സിൽ ബാനറുകൾ, ബോർഡുകൾ, സ്റ്റികറുകൾ/ വായനാ സാമഗ്രികൾ…‘ബസ്സ് ഒരു പഠനകേന്ദ്രം‘/ യാത്രാ ശീലങ്ങൾ ബോധവത്ക്കരണം പരിപാടികൾ

കലോത്സവം

ക്ലാസ്മുറികളിൽ ‘ഹൌസുകൾ’/ ഹൌസ്-തല മത്സരം/ എല്ലാ കുട്ടികളും കാഴ്ച്ചക്കാരും മത്സരിക്കുന്നവരും/ പ്രചാരണം/ സമ്മാനങ്ങൾ/ ജില്ലാതലം വരെ പ്രതീക്ഷ-ഒരുക്കം/ ഡോക്ക്യുമെന്റേഷൻ/ വിപുലമായ കലാമേള-ഒറ്റ ദിവസം/ …

കായികരംഗം

ക്ലാസ്മുറികളിൽ ‘ഹൌസുകൾ’/ ഹൌസ്-തല മത്സരം/ എല്ലാ കുട്ടികളും കാഴ്ച്ചക്കാരും മത്സരിക്കുന്നവരും/ പ്രചാരണം/ സമ്മാനങ്ങൾ/ ജില്ലാതലം വരെ പ്രതീക്ഷ-ഒരുക്കം/ ഡോക്ക്യുമെന്റേഷൻ/ മികച്ചകായിക താരങ്ങളുമായി പരിചയം

സയൻസ് club

പ്രവർത്തനാധിഷ്ടിതമായ ഒരു ക്ലബ്ബ്. അംഗത്വ രജ്ജിസ്റ്റർ, ചെറിയൊരുഫീസ്. ശാസ്ത്രമേളകളൂരുക്കം. സ്കൂളിൽ നല്ലൊരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം. ശാസ്ത്ര സെമിനാർ. ദിനാചരണങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് സി.ഡബ്ലിയു.ആർ.ഡി.എം ഉമായി സഹകരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട്ടെ ജലലാബ്. ലാബ്പ്രവർത്തനം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആഴ്ച്ചയിലൊരിക്കൽ ലഭിക്കാൻ ചാർട്ടിങ്ങ്. സയൻസ്ഡയറിയിൽ ലാബ് പേജ്. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പരീക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം-പ്ലാനിങ്ങ്. സ്കൂൾ-മണ്ണ്, ശിലാ മാപ്പിങ്ങ്, വൃക്ഷ സെൻസസ്-സ്കൂളിന്റെ ഒരു കി.മി.ചുറ്റളവിൽ, ശാസ്ത്രവാർത്തകൾ ചുമർ പത്രം.ജലവിനിയോഗം-100 വീടുകളിൽ പഠനം……

പ്രകൃതി-പരിസരം

ശുചിത്വം-പാഠങ്ങൾ, പരിശീലനം. ഹരിതവത്ക്കരണം- പ്ലാൻ അവതരണം, പരിപാടികൾ.പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം. മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ,പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സൂചനാബോർഡുകൾ. ഹരിതകോർണർ. എന്റെ മരം. ജലസംരക്ഷണം. കായ്കറിത്തോട്ടം.‘മുരിങ്ങാക്കാര്യം’.വള്ളിക്കുടിൽ. സൈലന്റ് വാലി പഠനം.ഔഷധസസ്യങ്ങൾ.ഹരിതതീരം-ചുമർപത്രം.


അസംബ്ളി-അച്ചടക്കം

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അസംബ്ലി. അസംബ്ലി ഹൌസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ. മാസ്ഡ്രിൽ ടേമിൽ ഒന്ന്. പ്രാർഥന-പ്രാർഥനാ സമയം-ചിട്ടകൾ. ദേശീയഗാനം
‘പഠിക്കുന്ന കുട്ടി’. പരസ്പര ബഹുമാനം-സ്നേഹം’ഹലോ ഗുഡ്മോർണിങ്ങ്’. അധ്യാപകനും കുട്ടിയും.ഇന്റെർവെൽ സമയം. കളി-പഠനം.
ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ-ക്ലാസ്മുറിയിൽ. വൃത്തിയും വെടിപ്പും. വ്യക്തി ശുചിത്വം-മുടി നഖം പല്ല്….പുസ്തകം.
ലഹരിപദാർഥങ്ങൾ-മിഠയി . എന്തൊക്കെ വാങ്ങാം? ബോധവത്ക്കരണം.സൂചനാ ബോറ്ഡുകൾ നിറയെ.

പുറം ബന്ധങ്ങൾ-പാർലമെന്റ്

മാതൃകാ ഇലക്ഷൻ.-എല്ലാം കുട്ടികൾ. കുട്ടികളുടെ പാർലമെന്റ് (മോക്ക്)
കുട്ടികളും ഔദ്യാഗികവും-പരിപാടി.മാസത്തിലൊന്ന്. ഓഫീസ് സന്ദർശനം-ടേമിൽ ഒന്ന്. പൂർവവിദ്യാർഥി സംഗമം ഒക്ടോബറിൽ?
സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ അധ്യാപക കൈമാറ്റം-ഏകദിനങ്ങൾ

ശാക്തീകരണം-വികസനം

സ്വയം പഠനം (വിപുലമായ പ്ലാനിങ്ങ്-നിർവഹണം). ഇൻസൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ-പരിപാടികൾ (അവധിദിവസങ്ങളിൽ) ചർച്ചാവേദികൾ (അക്കാദമിക്ക് , ഔദ്യോഗികം) ഒരുക്കിയെടുത്തക്ലാസുകൾ-റിക്കോർഡിങ്ങ് (അക്കാദമിക് ആർക്കെയ്വ്) 100 പേരുമായുള്ള അഭിമുഖം റിക്കാർഡ്. ബ്ലോഗ്ഗ്, സൈറ്റ്…വിപുലീകരണം. എല്ലാ അധ്യപകർക്കും സ്വന്തം ബ്ലോഗ്-ഓണത്തിന്ന് ഉദ്ഘാടനം.

പഠനയാത്രകൾ

എല്ലാർക്കും പഠനയാത്ര. ക്ലാസുകൾ തിരിച്ചു വിപുലമായ പ്ലാനിങ്ങ്. നിർവഹണം. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ.‘സ്കൂൾ കാണൽ’ യാത്ര കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും.
അതിഥികൾ-ദിനാചരണങ്ങൾ

ദിനാചരണങ്ങൾ-ലിസ്റ്റ്-പ്ലാനിങ്ങ്-പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തൽ (വാർഷിക പദ്ധതി)
അതിഥി ദേവോ ഭവ: 100 ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ-പ്ലാനിങ്ങ്-നിർവഹണം.മെമെന്റോ. അതിഥി റജിസ്റ്റർ. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ആൽബം.

പി.ടി.എ

പി.ടി.എ കളുടെ നടത്തിപ്പ്. റജിസ്റ്റർ. മിനുട്ട്സ്. തീരുമാനങ്ങൾ-നിർവഹണം-റിവ്യൂ. പഠനവീടുകൾ ഓണക്കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം. പി.ടി.എ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമത (ഉച്ചകഞ്ഞിവിതരണം, അധിക ക്ലാസുകൾ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ-സമ്മാനങ്ങൾ)


കണക്കുകൾ

സമ്പൂർണ്ണ വാർഷിക ബജറ്റ്. കണക്കുകളിലെ സുതാര്യത. മാസാന്ത്യത്തിൽ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ. പിരിവുകളിലെ കൃത്യത-പൂർണ്ണത.സാമ്പത്തികാവലോകനം-റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ.

sujanika@gmail.com

No comments: