09 February 2015

എസ്.എസ്.എൽ.സി - 2015 മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പർ [ കേരളപാഠാവലി ]


ചോദ്യപേപ്പർ രൂപഘടന 1

മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പർ 40 സ്കോറും ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയവും ആണ്`. 15 - 16 ചോദ്യങ്ങളിൽ
1 സ്കോറിന്റെ 4 ചോദ്യങ്ങൾ
2 സ്കോറിന്റെ 2-4 ചോദ്യങ്ങൾ
4 സ്കോറിന്റെ 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ [ ലഘുപന്യാസം : ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാം ]
6 സ്കോറിന്റെ 1 ചോദ്യം [ ഉപന്യാസ രചന : ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ]
6 സ്കോറിന്റെ ആസ്വാദനമെഴുതാനുള്ള ഒരെണ്ണം [ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുള്ളത് ]
പൊതുവെ ഇതാണ്` ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഘടന . അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയം, ഉത്തര ദൈർഘ്യം എന്നിവ കാലേകൂട്ടി ആലോചിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കാനും കുട്ടികളെ ക്ളാസിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കും.

ചോദ്യപേപ്പർ ഉള്ളടക്ക ഘടന 2

പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം / സമാനപ്രയോഗം / ശരിപ്രയോഗം ]
ഒറ്റപ്പദം / പദം പിരിക്കൽ

ഒറ്റവാക്യം / വാക്യം പിരിക്കൽ
അർഥസൂചനകൾ [ കാവ്യഭംഗി/ ഭാവം / അർഥതലങ്ങൾ ]
നിർവചനങ്ങൾ / വിവരണങ്ങൾ
ലഘുകുറിപ്പുകൾ [ 50 വാക്കിൽ കുറയാതെ ]
ജീവിത ദർശനം കണ്ടെത്തൽ
കഥാപാത്രസ്വഭാവം വിവരിക്കൽ
അഭിപ്രായം യുക്തിയുക്തം സാധൂകരിക്കൽ [ ഔചിത്യം എഴുതുക ]
നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് [ കാവ്യ - കഥ സന്ദർഭങ്ങൾ , ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകൾ ]
വിശദീകരിക്കുന്ന കുറിപ്പ്
താരതമ്യക്കുറിപ്പ്
ഉപന്യാസം [ 100 വാക്കിൽ കുറയാതെ ]
ആസ്വാദനം [ ഉപന്യാസം പോലെ ദൈർഘ്യം ]
എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാമാന്യേന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരീക്ഷക്ക് എന്തു പഠിച്ചുവെക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു പരിശീലനം ക്ളാസിൽ അദ്ധ്യാപിക നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
6 സ്കോറിന്റെ ഒരു ചോദ്യമൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പാഠപുസ്തകം കേന്ദ്രീകരിച്ചാവും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് പാഠപുസ്തകം നന്നായി മനസ്സിലാക്കൽ പ്രധാനമാണ്`. അത്
ഓരോ പാഠങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം [ പ്രമേയം ] / വിവിഹ വ്യവഹാരരൂപങ്ങളുടെ ഘടന, / ഭാഷാപരമായ - വ്യാകരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ / ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ / വിവിധ പാഠങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ ബന്ധങ്ങൾ / നിത്യജീവിതവുമായി - സമകാലിക സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി പാഠ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയാണ്`. ഇത്രയും സംഗതികളിൽ ഊന്നിയായിരുക്കും പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ എന്നു മുൻ കൊല്ലങ്ങളിലെ ചോദ്യരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.

പ്രയോഗം

പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം, സമാനപ്രയോഗം , പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി - ഭംഗി , പ്രയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇത് ചോദിക്കാം . ഡിണ്ഡിമകൽപ്പന്മാരായ പുരുഷകേസരികൾ .... [ ചോദ്യം 1 - 2013 മോഡൽ പരീക്ഷ ]
ഡിണ്ഡിമകൽപ്പന്മാരായ - എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിന്ന് ഉചിതമായ അർഥം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം. മുകളിൽ പറഞ്ഞപോലെ പലമട്ടിലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. പാഠങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇനിയും കാണും. അവ മുകളിൽ പറഞ്ഞപോലെ പലമട്ടിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 'ഗജവിക്രമന്മാരായ പുരുഷൻമാർ ' ' സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസുകാർ, ' നിഷ്ക്കണ്ടകം, നെല്ലിപ്പലക, രണൽഭ്രമരവ്യാകുലം... എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്.
[ എല്ലാ ചോദ്യ മാതൃകകളും ]ക്ളാസിൽ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു ഇവയിലൂടെ [ അദ്ധ്യാപികയുട മേൽനോട്ടത്തിൽ ] ഒരു വട്ടം ശ്രദ്ധാപൂർവം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മറക്കില്ല. പ്രയോഗത്തിന്റെ ഭംഗി പിടികിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ പ്രയാസം വരില്ല എന്നാണ്` അനുഭവം .

ഒറ്റപ്പദം [ സന്ധിയടക്കമുള്ള വ്യാകരണ സവിശേഷത ]

ഒറ്റപ്പദമാക്കൽ, ഒറ്റപ്പദമായിരിക്കുന്നത് പിരിക്കൽ, ഒറ്റവാക്യമാക്കൽ, ഒറ്റവാക്യമായിരിക്കുന്നത് പിരിച്ച ചെറുവാക്യങ്ങളാക്കൽ എന്നിങ്ങനെ വ്യാകരണസംബന്ധിയായ ചെറു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവ സന്ധി, സമാസം, വാക്യസ്വരൂപം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാരിക്കും എന്നു ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ' ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം, ഗാന്ധാരീവിലാപം തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളിലൂന്നിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്നും ഉറപ്പിക്കാം. വാക്യങ്ങളാകട്ടെ സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീ, അർജ്ജുനവിഷാദയോഗം , തട്ടകം എന്നീ പാഠങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയും ആവാം.

അർഥസൂചനകൾ

ചെറിയ സ്കോറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഇതുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.
' ചെരിപ്പില്ലാതെ നീങ്ങുമായിരങ്ങളോടൊത്തു …' [ 2013 മോഡൽ പരീക്ഷ : ചോ: 5] ഇതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നതെന്ത്? എന്നാണ്` ചോദ്യം. ഇതിന്റെ വിശദീകരണമാന്` കുട്ടി എഴുതേണ്ടത് . 2 സ്കോറ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 15-20 വാക്കുകളിൽ എഴുതണം. ഇത് പലമട്ടിൽ ചോദിക്കാം
ഇതിന്റെ പ്രയോഗഭംഗിയിലൂന്നി
ഇതിന്റെ കാവ്യ ഭംഗിയിലൂന്നി
ഇതിലെ പദ - വാക്യഭംഗിയിലൂന്നി
ഇതിലെ ദാർശനിക സൂചനയിലൂന്നി
ഇതിന്റെ സന്ദർഭസൂചനയിലൂന്നി
ചിലപ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ; അതിലൂന്നി
ഇതിലെ ഭാവ ഭംഗിയിലൂന്നി
ഇതിന്റെ ഭാഷാ സവിശേഷതയിലൂന്നി
എന്നിങ്ങനെ പലമട്ടിൽ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തരത്തിലൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠപ്രയോഗങ്ങൾ / വരികൾ / വാക്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരോട്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം . ' ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം, മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും, ഗാന്ധാരീവിലാപം, വിണ്ടകാലടികൾ , തട്ടകം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ഇത്തരം വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ.

വിശദീകരണങ്ങൾ / നിർവചനങ്ങൾ
2013 മാർച്ച : ചോ: 6 പോലെ. പച്ച കത്തി താടി ഇവയിൽ രണ്ടു കഥകളി വേഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. കലാരൂപങ്ങൾ, സംസ്കാരവിശേഷങ്ങൾ, നാട്ടുവിജ്ഞാനീയം, ഭാഷാപരമായ വ്യാകരണ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ' തട്ടകം, പൊന്നാനി,കടമ്മനിട്ട, ഉരുളികുന്നത്തിന്റെ ലുത്തീനിയ , ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം, മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മറ്റുള്ളവ

ജീവിതദർശനം, കഥാപാത്രസ്വഭാവം, ശീർഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം, താരതമ്യം, നിരീക്ഷണം, ലഘുപന്യാസം, ഉപന്യാസം, കവിത - ആസ്വാദനം എന്നിവ ക്ളാസിൽ പലവട്ടം തീർച്ചയായും ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്`. അതൊക്കെയൊന്നുകൂടി ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ എഴുത്ത് എളുപ്പമാവും. എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുരണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്ന്`:
  • സ്കോറിനനുസരിച്ചേ ഉത്തരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വേണ്ടൂ . ഒറ്റവാക്കിലെഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കിലേ എഴുതാവൂ . 50 വാക്കിൽ / 100 വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വേണം. സമയ മാനേജ്മെന്റ് കൂടിയാണിത്. സമയം കിട്ടീല്യ എന്നാണല്ലോ എല്ലാ കുട്ടിയുടേയും പരാതി
  • പാഠപുസ്തകത്തെ അവലംബിച്ചേ ഉത്തരങ്ങളെഴുതാവൂ. കഥാപാത്രസ്വഭാവം, നിരീക്ഷണം.... ഒക്കെ. എന്നാൽ സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ചെറിയതോതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കുട്ടിയുടെ മൗലികത മൂല്യനിർണ്ണയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്`.
  • വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപന്യാസം, ലഘുപന്യാസം, കുറിപ്പ് ഒക്കെ വൈവിധ്യമുള്ള രൂപങ്ങളാണ്`. ഉപന്യാസമാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു തലക്കെട്ട്, ആമുഖം, ഖണ്ഡികാകരണം, ഉപസംഹാരം എന്നിവ വെവ്വേറെ ഉണ്ടാവണം. കുറിപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറുഖണ്ഡികയിൽ ഒതുക്കണം.
  • പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരു കവിത ആസ്വാദനമെഴുതാനുണ്ടാകും. 6 സ്കോറും പതിവാണ്`. ധാരാളം വായനാശീലമുള്ള കുട്ടിക്കേ മുഴുവൻ സ്കോറും കിട്ടൂ. മികച്ച കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കാനാണിത്. എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന കവിത നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്കോർ നേടാനാകും. അതിന്റെ ആശയഭാവം , സമകാലിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം, നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിവയൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മികച്ച സ്കോറ് ഇതിലും ലഭിക്കും.


No comments: