16 August 2014

പരീക്ഷയും പഠനം തന്നെ


ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്കീമൊഫ് വര്‍ക്കില്‍ പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ എന്നൊരു സങ്കല്പ്പമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ആദ്യത്തെ 4-5 യൂണിറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചാലും നടന്നു പോകുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അതാണ് ഈ ഓണാവധിക്കുമുന്പുള്ള പരീക്ഷാ ഒരുക്കം തെളിയിക്കുന്നത് .

ആദ്യപാദപ്പരീക്ഷ. ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ക്കുശേഷം വരുന്ന ആദ്യ ടേം പരീക്ഷ എന്ന നിലയില്‍ പൊതുവെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ആദ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ നിലവില്‍ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുവരെ എടുത്തതൊക്കെ പഠിച്ചുവെക്കുക എന്നു മാത്രമേ വിജയത്തിന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കാനാവൂ.

4 സംഗതികളിലാണ്` പഠനവും പരീക്ഷയും ഊന്നുന്നത്
 1. പാഠങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം
 2. യൂണിറ്റിന്റെ പൊതു ഉള്ളടക്കം
 3. ഉള്ളടക്കം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവഹാരരൂപങ്ങള്‍
 4. മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ സൂചകങ്ങള്‍

കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ് എന്ന
ഒന്നാം യൂണിറ്റ് [ കേരളപാഠാവലി 10 ] മുതല്‍ എല്ലാം ഈ രിതിയില്‍ മനസ്സിലാക്കാനായാല്‍ പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പേടിക്കാനില്ല. അല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നു മനസ്സിലാക്കലാണല്ലോ എങ്ങനെ നന്നായി പരീക്ഷയെഴുതാമെന്നതിന്റെ ബാലപാഠം.

കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്

ഇതൊരു യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ്`. ഇതില്‍ 4 പാഠങ്ങള്‍ . 1. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ഒരു കവിത . 2. മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും . 3. ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം . 4 . ആര്‍ട്ടറ്റാക്ക്

യൂണിറ്റിന്റെ പൊതു ഉള്ളടക്കം
 • ലോകത്തെവിടെയും ജനതയുടെ സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കലകള്‍ .
 • സമൂഹം കാലത്തിനൊത്ത് മാറുന്നുണ്ട് ; കലകളും കൂടെ മാറുന്നുണ്ട്
 • മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനം സാമൂഹ്യമായ പരിവര്‍ത്തനമാണ്` പ്രധാനമായി
 • ഇത് , വിവിധ സംസ്കാരങ്ങള്‍ / സമൂഹങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം മൂലം ആവാം .
 • മറ്റൊന്ന്, പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ മൂലവും . ഇനിയൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് , ആസ്വാദകരുടെ അഭിരുചിയിലുണ്ടാവുന്ന പരിവര്‍ത്തനം [ സമ്പര്‍ക്കം, കാലമാറ്റം എന്നിവ കാരണമാണിത് ]
 • കലകള്‍ നാടോടിയെന്നും ക്ളാസിക്ക് എന്നും വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്
 • കലകള്‍ രൂപം കൊണ്ട സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവും കലകള്‍ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹ്യ സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്
 • മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കലകള്‍ക്കുവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്`
 • മാറുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങള്‍ സാഹിത്യത്തിന്റേയും കലയുടേയും ഉള്ളടക്കത്തില്‍ [ പ്രമേയം , അവതരണം ..രണ്ടിലും ] മാറ്റമുണ്ടാക്കും
 • ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം , വാക്കിന്റെ / അര്‍ഥത്തിന്റെ ഉപയോഗം സാഹിത്യത്തില്‍ പ്രധാനമാണ്`
 • ഭാഷയുടെ താളം [ വൃത്തം ] മനസ്സിലാക്കണം

പാഠങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം
 1. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിത
 • കേരളീയകലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ ധാരണ
 • കഥകളി, കൂടിയാട്ടം , കൂത്ത് - അല്പ്പം വിശദാംശങ്ങള്‍
 • കലാപഠന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ - സാമാന്യ ധാരണ
 1. ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം
 • കഥകളിയെന്ന കലാരൂപം
 • ആട്ടക്കഥയെന്ന സാഹിത്യരൂപം
 • കഥകളി ചടങ്ങുകള്‍ - സാമാന്യ ധാരണ
 • നളചരിതം കഥ – സാമാന്യ ധാരണ
 • കഥകളിയിലെ അഭിനയം - സാമാന്യ ധാരണ
 • കഥകളി സംഗീതം - സാമാന്യ ധാരണ
 • ആട്ടക്കഥ – സാഹിത്യ സ്വഭാവം - സാമാന്യ ധാരണ
 • സാഹിത്യത്തിലെ പ്രയോഗ ഭംഗികള്‍
 • താരതമ്യം / ഔചിത്യം / വര്‍ണ്ണനാപാടവം
 • നളചരിതത്തിലെ ഭാഷ - സവിശേഷതകള്‍
 • കഥകളിയും കേരളീയ പ്രകൃതിയും - സാമാന്യ ധാരണ
 • കഥകളിയില്‍ വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ - സാമാന്യ ധാരണ
 1. മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും
 • കൂത്ത് - കൂടിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപം - സാമാന്യ ധാരണ
 • വാമൊഴിഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം [ വിദൂഷക ഭാഷ ]
 • സാമൂഹ്യവിമര്‍ശനം കലയില്‍
 • ഹാസ്യം - പരിഹാസം സാഹിത്യത്തില്‍
 • വിശകലനം / ഹാസ്യത്തിന്റെ ഭിന്ന തലങ്ങള്‍ /
 1. ആര്‍ട്ടറ്റാക്ക്
 • കല / കലാസ്വാദനം എന്നിവയില്‍ ഉണ്ടായ മാറ്റം
 • കല – കമ്പോളച്ചരക്ക് എന്ന അവസ്ഥ
 • കലയും ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും
 • ചെറുകഥ എന്ന സാഹിത്യരൂപം
 • എം. മുകുന്ദന്‍ എന്ന സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ച് സാമാന്യ ധാരണ
 • കലയും ജനപ്രിയതയും
 • യഥാര്‍ഥ കല - ആസ്വാദകന്‍ എന്നിവക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥകള്‍
 • പ്രതികരണക്കുറിപ്പ് / ശീര്‍ഷകം /
വ്യവഹാരരൂപങ്ങള്‍

 • കുറിപ്പ് / ഉപന്യാസം
 • ആസ്വാദനം / ഔചിത്യം / ശീര്‍ഷകം / പ്രയോഗഭംഗി / വാക്യഭംഗി
 • താളം / താരതമ്യം
 • ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങള്‍ / ഔചിത്യം

മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സൂചകങ്ങള്‍

 • കഥാപാത്ര സ്വഭാവം / നിരൂപണം
 • ശീര്‍ഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം
 • താരതമ്യം / പ്രതികരണം
 • ശബ്ദ – ചമത്‌‌ക്കാരഭംഗികള്‍
 • വര്‍ണ്ണനാപാടവം
 • ഹാസ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ - വിശകലനം
 • കലയും സമൂഹവും - ലഘൂപന്യാസം
 • പട്ടിക [ എഴുത്തുകാരന്‍ - കൃതി ]
 • ഭാഷാ പ്രയോഗ വ്യവസ്ഥ [ സന്ധി, സമാസം, കാലം, ക്രിയാരൂപങ്ങള്‍ ..]
 • എഡിറ്റിങ്ങ്

പഠനത്തിന്റെ ഒരെകദേശ രൂപം ഇതാണ്` . ക്ളാസില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് നടത്തിയെടുക്കുക എന്നതും. ക്ളാസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നന്നായി ഇടപെട്ട കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമായ സമയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതോടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാം.

എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ല വിജയം ആശംസിക്കുന്നു

No comments: